*چهاردهمین هماندیشی آپان*

با موضوع:

*اعتماد عمومی و حوادث ساختمانی*

میزبان: جناب آقای دکتر امین نعیم آبادی/ رئیس هیأت مدیره گروه آپان
مهمان: جناب آقای سید رضا جمشیدی/ مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و عضو کمیته ملی مسئولیت اجتماعی

⭕چهارشنبه 1401.04.01⭕
ساعت 19
در صفحه اینستاگرام آپان به نشانی
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=hu5d2ulqr9f9&utm_content=n5laj63